enjoy coding...
opentsdb搭建 opentsdb搭建
前提 已搭建hbase集群 GnuPlot 4.2+ 步骤 安装GnuPlot yum install -y gnuplot 下载opentsdb.rpm https://github.com/OpenTSDB/opentsdb/
2021-08-27